Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Jolanda Vos Voetverzorging en de cliënt.

2. Afspraken
De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Jolanda Vos Voetverzorging melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Jolanda Vos Voetverzorging tenminste 50% van het tarief van de afgesproken behandeling bij de cliënt in rekening brengen.

3. Betaling
Jolanda Vos Voetverzorging vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Bij in gebreke blijven van betaling, is Jolanda Vos Voetverzorging genoodzaakt na de verlooptijd van factuur en aanmaning het ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit voortvloeiende kosten, zullen geheel voor rekening van de cliënt komen.

4. Aansprakelijkheid
Jolanda Vos Voetverzorging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jolanda Vos is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Jolanda Vos Voetverzorging is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

5. Geheimhouding
Jolanda Vos Voetverzorging is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van de wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Jolanda Vos Voetverzorgingverplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Zie ook hoofdstuk Privacy policy.

6. Beschadiging & diefstal
Jolanda Vos Voetverzorging heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Jolanda Vos meldt diefstal altijd bij de politie.

7. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Jolanda Vos Voetverzorging het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

8. Garantieregeling
Heeft u klachten over de behandeling of het resultaat, dan heeft u altijd recht om te reclameren binnen 7 dagen.
Jolanda Vos Voetverzorging zal dan trachten uw klacht te verhelpen. Garantie is een éénmalige behandeling die gericht is op het verhelpen van uw klacht, maar geeft geen recht op een complete behandeling. U dient hiervoor een afspraak te maken. Belt u na 7 dagen dan vervalt de garantieregeling.
Als een klacht al langere tijd bestaat, voordat u bij Jolanda Vos Voetverzorging komt, is het niet altijd mogelijk om deze binnen één behandeling te verhelpen. Jolanda Vos Voetverzorging maakt dan met u vervolgafspraken om tot een goed resultaat te komen.