Algemene voorwaarden

1. Algemeen: Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Podozorg Heteren en de cliënt.

2. Afspraken: De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Podozorg Heteren melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Podozorg Heteren tenminste 50% van het tarief van de afgesproken behandeling bij de cliënt in rekening brengen. Afspraken welke zonder afmelding niet worden nagekomen worden voor 100% door Podozorg Heteren in rekening gebracht.

3. Betaling: Podozorg Heteren vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De vermelde tarieven zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de afspraak de betaling van de behandeling/onderzoek/consult en eventuele producten/hulpmiddelen contant of per pin te voldoen. Bij in gebreke blijven van betaling is Podozorg Heteren genoodzaakt, na de verlooptijd van de factuur en aanmaning, het ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit voortvloeiende kosten zullen geheel voor rekening van de cliënt komen. Facturen van de podologie kunnen via Infomedics worden voldaan.

4. Aansprakelijkheid: Podozorg Heteren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Podozorg Heteren is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Podozorg Heteren is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

5. Geheimhouding: Podozorg Heteren is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van de wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Podozorg Heteren verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Zie ook hoofdstuk Privacy policy.

6. Beschadiging & diefstal: Podozorg Heteren heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Podozorg Heteren meldt diefstal altijd bij de politie.

7. Behoorlijk gedrag: De cliënt dient zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Podozorg Heteren het recht de cliënt zonder opgaaf van redenen de toegang tot de praktijk te weigeren.

8. Garantieregeling: Heeft u klachten over de pedicure-behandeling, dan heeft u het recht om te reclameren binnen 7 dagen. Podozorg Heteren zal dan trachten uw klacht te verhelpen. Garantie is een éénmalige behandeling die gericht is op het verhelpen van uw klacht, maar geeft geen recht op een complete behandeling. U dient hiervoor een afspraak te maken. Na 7 dagen vervalt de garantieregeling.

Heeft u klachten over de podologie-behandeling c.q. de verstrekte hulpmiddelen, dan heeft u het recht om te reclameren binnen 6 weken na behandeling c.q. verstrekking. Podozorg Heteren zal dan trachten uw klacht te verhelpen. U dient hiervoor een afspraak te maken. Na 6 weken vervalt de garantieregeling.

Als een klacht al langere tijd bestaat, is het niet altijd mogelijk om deze binnen één behandeling te verhelpen. Podozorg Heteren maakt dan met u vervolgafspraken om tot een goed resultaat te komen.